Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter av Partillebos kunder

Vi värnar om din personliga integritet och är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Partillebo har antagit denna Integritetspolicy i syfte att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss på Partillebo uppmanar vi dig att först läsa igenom denna Integritetspolicy. Den omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur dessa inhämtats. All sådan behandling sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig

Partillebo är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom bolaget.

Kontaktinformation

Har du några frågor eller synpunkter om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta oss på info@partillebo.se eller ringa 031-44 07 70.

Behandlingen av personuppgifter för bostadssökande

När du anmäler dig till vår bostadskö kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas. Partillebo behandlar de personuppgifter du lämnat för att kunna vidta nödvändiga åtgärder med anledning av din begäran att stå i vår bostadskö och för att du ska kunna ingå ett hyresavtal med oss. Uppgifter du anger i anmälan till bostadskön (såsom namn, personnummer, adress, telefon och e-post) behandlas för att vi ska kunna kontakta dig angående eventuella erbjudanden om lägenhet samt för att kunna förmedla kontakt mellan avflyttande och inflyttande hyresgäster.

Vid eventuellt erbjudande om lägenhet kommer dina uppgifter att behandlas för att göra en kreditupplysning och inhämta uppgifter från referenser du lämnar till oss. För detta ändamål förmedlas uppgifter vidare till tredje part, i regel till ett kreditupplysningsföretag. Dessa uppgifter rensas när uthyrningsprocessen är klar.

Behandlingen av personuppgifter för våra hyresgäster

Vid ingående av hyresavtal samt under ett pågående hyresavtal kommer dina personuppgifter också att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt hyresavtalet. Dina personuppgifter behandlas även för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och service, lämna information om Partillebos tjänster, föra statistisk etc. på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger oss enligt lag.

Uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet, kan vid behov komma att behandlas för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Dina uppgifter kan vid behov lämnas till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Kategorier av personuppgifter

Förutom ovan angivna personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefon och e-post), inhämtas i vissa fall andra kategorier av personuppgifter, såsom betalningsuppgifter. Personuppgifterna samlas in via uppgiftslämnande av dig samt genom användandet av offentliga register såsom folkbokföringsregistret, kreditupplysningar, bolagsregister etc. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Mottagare av personuppgifter

Partillebo lämnar endast ut personuppgifter till dig och företag som Partillebo har en affärsrelation med. Partillebo delar uppgifter med Partille Energi som är inom samma koncern med syfte att elnätsavtalet och hyresavtalet får samma avtalsperiod. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till tredje part som t ex Hyresgästföreningen, entreprenörer och inkassobolag, leverantörer av datasystem och digitaliserade tjänsteföretag i syfte att fullfölja avtalet eller till t ex Skatteverket eller annan myndighet för att vi ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet. De parter Partillebo delar uppgifter med är företag med vilka Partillebo har ett personuppgiftsbiträdesavtal som skyddar din integritet.

I vissa fall kan personuppgifter lämnas ut till part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och personuppgifterna kan därför komma att behandlas utanför EES. Partillebo delar enbart personuppgifter med företag i tredjeländer som har en adekvat skyddsnivå eller företag som genom godkända metoder anses uppnå en adekvat skyddsnivå.

Lagringsperioden

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen. Personuppgifter hänförliga till hyresavtal sparas normalt under en period om två år från dagen för hyresavtalets upphörande. Behandling av personuppgifter för andra ändamål än fullgörande av skyldigheter enligt hyresavtalet sparas enligt fastslagen gallringsrutin. Partillebo arbetar löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

Dina rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas eller kommer att behandlas av Partillebo har du rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Det är också möjligt för dig att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet, vilken i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och länk är: https://www.imy.se/