Uppsägning

En uppsägning skall ske skriftligt. På baksidan av lägenhetskontraktet finns ett fält där uppgifter om uppsägningen kan fyllas i och skickas till vår hyresavdelning.

Hyresavtalet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.
Vid dödsbo får dödsboet inom en månad från dödsfallet säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.

En skriftlig bekräftelse på uppsägningen erhålls alltid.