Årsredovisningar

Partillebo AB är sedan förvärvet av Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB en fastighets- och energikoncern. Vi äger, förvaltar, bygger och hyr ut bostads- och lokalfastigheter och ansvarar dessutom för elnätet och fjärrvärmenätet i Partille kommun. Under året har Partillebo förvärvat resterande 50 % av aktierna i de fem bolag som äger mark i anslutning till Partille Arena.

Efter detta består koncernen, förutom energibolagen, av tio helägda dotterbolag. Ett av bolagen har varit aktivt inom parkeringsverksamhet under året. De övriga nio är vilande bolag. Partillebo AB:s samtliga aktier ägs av Partille kommun, som även är Partillebos största kund som lokalhyresgäst.

Några nyckeltal från koncernens årsredovisning 2021:

Koncernens resultat

59 971 tkr

Soliditet

33 %

Antal anställda

83 st

Årsredovisningen i sin helhet finns att läsa i länken till höger.