Årsredovisningar

Partillebo AB är sedan förvärvet av Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB en fastighets- och energikoncern. Vi äger, förvaltar, bygger och hyr ut bostads- och lokalfastigheter och ansvarar dessutom för elnätet och fjärrvärmenätet i Partille kommun. Under året har Partillebo förvärvat resterande 50 % av aktierna i de fem bolag som äger mark i anslutning till Partille Arena.

Efter detta består koncernen, förutom energibolagen, av tio helägda dotterbolag. Ett av bolagen har varit aktivt inom parkeringsverksamhet under året. De övriga nio är vilande bolag. Partillebo AB:s samtliga aktier ägs av Partille kommun, som även är Partillebos största kund som lokalhyresgäst.

Några nyckeltal från koncernens årsredovisning 2020:

Koncernens resultat 45 646 tkr
Soliditet 31 %
Antal anställda 82 st

Årsredovisningen i sin helhet finns att läsa i länken till höger.